Стопански Факултет Тракийски университет - Стара Загора

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион
Новини

[16.09.2014]- Приключване дейностите по Проект “Актуализиране на...

На 11.09.2014 г. от 10.30 в зала 3А на Стопанки факултет, Тракийски университет

СЕ ПРОВЕДЕ...

[10.09.2014]- ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 11.09.2014 г. от 10.30 ч. в зала 3A ет.2 на Тракийски университет, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ...

 

Начало

На 18.05.2013 г. Стопански факултет, Тракийски университет стартира проект BG051PO001-3.1.07-0014 на тема:

«Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион»,

Проектът се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

Чрез изградените по проекта сътрудничества и дългосрочни парньорства с бизнеса и държавните институции ще се постигне ново качеството на обучението, ще се подготвят икономисти от нов тип, пригодни и конкурентни на трудовия пазар, отговарящи на потребностите на бизнеса и практиката в Старозагорски регион и страната.

Със закупеното по проекта оборудване ще бъдат напълно обзаведени 6 лекционни зали, което ще позволи да бъдат успешно приложени интерактивни методи за преподаване чрез съвременни ИК технологии.

Прочети повече